బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–‘ మాకొద్దీ తెల్లదొరతనం’

garimella

  ఈ పాట ఈ రోజుల్లో రిలవెంట్ కాకపోవచ్చు. మా చిన్నప్పుడు, ఏ నోట విన్నా ఈ పాటే. ఆ పాట వ్రాసిన శ్రీ గరిమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారిని సంస్మరించుకుందాం.

%d bloggers like this: