బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–తమసోమా జ్యోతిర్గమయ–TV5


    తెలుగు చలనచిత్రరంగంలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించిన శ్రీహరి ఈవేళ ముంబైలో స్వర్గస్థులయారని తెలిసి, చాలా బాధ వేసింది. ఇంకా నిండా యాభై ఏళ్ళుకూడా లేవు. ఆమధ్యన టివి 5 లో ప్రారంభించిన తమసోమా జ్యోతిర్గమయ కార్యక్రమం, నిర్వహించిన శ్రీహరి ని ఈ వీడియోలో చూడండి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: