బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు– ఇంకో అద్భుతమైన లింకు..

   పనేమీ లేక నెట్ వెదుకుతూంటే కొన్ని లింకులు కనిపించాయి. ఉపయోగిస్తాయేమో చూడండి….

   1.ఆంధ్ర-తెలుగు ఇందులో అన్నిరకాల లింకులూ ఉన్నాయి.

   2. ప్రత్యేకంగా ఆడియోలూ, pdf లు కావాలంటే ఆంధ్ర తెలుగు భక్తి పేజి ఇదైతే నాకు అద్భుతంగా అనిపించింది.

%d bloggers like this: