బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–ఊరికే కూర్చుని valuable documents పోగొట్టుకోకండి…


    అదేమిటో, నాకు ఇంట్లో ఉండే ముఖ్యమైన కాగితాలు misplaceచేయడం ఓ అలవాటుగా మారిపోయింది!! ఏదో ఇంగ్లీషులో misplace అంటే కొంచం స్టైలుగా ఉంటుందని కానీ, నిజం చెప్పాలంటే ఒళ్ళు కొవ్వెక్కి, ఏది ఎక్కడ పెట్టామో మర్చిపోడమన్న మాట! మరీ ఇంటికి పెద్దాణ్ణి కదా అని, ఎవరూ నోరుపారేసికోరు.అప్పుడెప్పుడో నా CGHS కార్డు ఎక్కడో పెట్టి మర్చిపోయాను. నానా తిప్పలూ పడి మొత్తానికి పోలీసు స్టేషన్లో కంప్లైంటిచ్చి ఏదో డూప్లికేటోటి సంపాదించేశాను. ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు, నా ID Pass కూడా అలాగే పోగొట్టుకుని మూణ్ణాలుగు సార్లు కొత్తది తీసికోవలసివచ్చింది.అలవాటు ఎందుకు మార్చుకోడం లే అని, రిటైరయినతరువాతకూడా అదే రంధి !!

    చెప్పొచ్చేదేమిటంటే, ఎప్పుడో “స్వర్ణయుగం” రోజుల్లో అదేదో కో ఆపరేటివ్ బాంకు లో కొంత డబ్బులు ఎఫ్ డి లో వేశాను ( అప్పుడప్పుడు మా ఇంటావిడకు surprise ఇస్తూందామని!), గత నాలుగైదేళ్ళుగా, faithful గా బాంకుకి వెళ్ళడం, renew చేయించుకోడమూనూ.. ఏమిటో ఈమధ్యన నా contemporaries అందరూ ఒకళ్ళ తరువాత ఇంకోళ్ళు ” వెళ్ళిపోతూండడంతో“, నాకూ వైరాగ్యం లాటిదోటొచ్చేసి, మా పేరన ఉన్నవి కాస్తా, ఒకేచోట పెడితే బావుంటుందేమోనన్న ఓ మంచి ఆలోచన వచ్చి, మిగిలిన కాగితాలు దొరికాయి, కానీ ఈ మాయదారిది దొరకదే. మామూలు HDFC, ICICI వాళ్ళలాగ, ఈ బాంకు వాళ్ళు కూడా అడగ్గానే డూప్లికేటు ఇచ్చేస్తారులే అనే ఉద్దేశ్యంతొ, వాళ్ళని వెళ్ళి అడిగితే, అదేదో 200 రూపాయల స్టాంపు పేపరు మీద, ఆ బాంకు వాళ్ళిచ్చిన మరాఠీ ముక్కలు టైపుచేయించి, దాన్ని అదేదో నోటరైజుట, చేయించి తెమ్మన్నారు.

    ఏదో ఒక పని లేకుండా వెళ్ళదుగా రోజూ.. నా project stamp paper మొదలెట్టి, మొత్తానికి సంపాదించాను నా స్నేహితుడు చెప్పిన వివరాల ధర్మమా అని. దాన్ని మరాఠీలో టైపు చేయించాలి, దాన్నేమో నోటరైజుకూడా చేయించాలి కదా అని, ఇక్కడ కంటోన్మెంటు కోర్టనోటుందిలెండి, అక్కడకి వెళ్తే రెండు పనులూ ఒకేసారి పూర్తిచేసికోవచ్చూ అనుకుని, నాలుగు రోజులక్రితం వెళ్ళాను.ఈ కోర్టుల్లో ఒక సౌలభ్యం ఉంది, మనమేమీ వెదుక్కోనఖ్ఖర్లేదు, గేటు తీసికుని లోపలకి వెళ్ళేసరికి, నల్లకోట్లేసికుని, ఓ గొడుక్కింద టేబిలూ, ఓ టైపింగ్ మెషీనూ పెట్టుకుని కావలిసినంతమంది కనిపిస్తారు. ప్రతీవాడూ పలకరించేవాడే, ఏమిటో బాధేస్తుంది.. ఇంత చదువూ చదివి చివరకి ప్లీడరీ చదువు ఇంత దిగ జారిపోయిందా అని! ఔననుకోండి న్యాయశాస్త్రం చదివిన ప్రతీ వాడూ ఓ సోలి సొరాబ్జీయో, ఎంసిఛాగ్లాయో, తారాపూరో, పాల్కివాలాయో, తార్కుండేయో కాలేరుగా, ఎంత చెట్టుకంత గాలి.అందరూ వీళ్ళలాగైపోతే మన ఎఫీడవిట్లూ వగైరాలెవడుచేస్తాడూ?

    అందువలన డాక్టర్లలో RMP లూ, ప్లీడర్లలో ఇలా గొడుగులకిందకూర్చుండేవాళ్ళూ part of life.. ఇలాటివాళ్ళే లేకపోతే మనలాటివాళ్ళు మట్టికొట్టుకుపోతారు. So hats off for these professionals!! కథలోకొస్తే, నన్ను చూసి ఒకావిడ ఎదురొచ్చారు. మళ్ళీ ఆడావిడే ఎందుకొచ్చారూ అని అడక్కండి..ఆ కబురూ, ఈ కబురూ చెప్పి, నా పనేదో చెప్పాను-ఓహ్ దానికేముందీ, మొత్తం నోటరైజు చేయించి ఇవ్వడానికి టోటల్ ప్యాకేజీ 350 రూపాయలన్నారు. మళ్ళీ అక్కడకీ, ఇక్కడకీ ఎవడు తిరుగుతాడులే అని సరే అన్నాను.
.

    అయిదంటే అయిదే నిముషాలంటూ ఓ అరగంటకొచ్చాడు, మరాఠీలో టైపు చేసేవాడు, ఈవిడకి రాదుగా మరీ.మళ్ళీ ఇందులో ఓ మెల్తీ.. మాదేమో జాయింటెక్కౌంటూ, వెళ్ళిందేమో నేనొఖ్ఖణ్ణీనూ, ఆ నోటరైజు చేసే ఆయనేమో ఇద్దరి గురించీ అడుగుతాడాయే, ఎలా మరీ.. మళ్ళీ ఆవిడే dont worry, I will manage.. అన్నారు. మళ్ళీ ఈ “manage” కి ఏమైనా extra charge అడుగుతుందేమో అనుకుని, అయినా ఇంతదాకా వచ్చిన తరువాత చేసేదేముందీ అనుకుని, కానిమ్మన్నాను. ఈ ప్లీడర్లకేమి తెలివితేటలండి బాబూ, వామ్మోయ్ అందుకేనేమో తిమ్మిని బమ్మీ, బమ్మిని తిమ్మీ చేసేస్తూంటారు !!అదేదో disqualification అని కాదూ, విషయం చెప్పాను!!

    మొత్తానికి ఆ టైపుచేసేవాడితో ఏం చెప్పారో కానీ, అతనుకూడా, మా ఇంటావిడ పేరు పట్టేంత ఖాళీ ఉంచేసి ఆ టైపింగేదో పూర్తిచేసేశాడు. ఆ టైపుచేయబడిన కాగితాలూ, నేనూ, ఆ ప్లీడరమ్మగారూ, ఇంకో “గొడుగు” కింద కూర్చున్న ఓ నోటరీ దగ్గరకు వెళ్ళి, ఆయనగారి ఎసిస్టెంటు ఎక్కడెక్కడో stamps వేసేయగా, ఆ నోటరీగారేమో సంతకాలు పెట్టేశారు. అందులో ఏం టైపుచేశారో, నాకూ తెలియదూ, ఆ సంతకం చేసినాయనకీ తెలియదు. But at the end of the day, 200Rs Stamp Paper, notarised.. thats what mattered !!

    ఇంక రెండో పార్టుకి రావొద్దూ మరీ, ఆ నోటరీగారి ఎసిస్టెంటు గారేమో, ఆ కాగితాలన్నీశుభ్రంగా స్టాపిల్ చేసి మరీ ఇచ్చారు. వాటిని విడదీయాలి, ఆ ఉంచిన ఖాళీలో, మా ఇంటావిడ పేరు టైపుచేయాలి, మళ్ళీ alignment పాడవకుండా జాయిన్ చేయాలి.క్షణాల్లో చేసేశాడు !!

    ఈ పనులన్నీ చక్కబెట్టుకుని, ఇంటావిడచేత “ఖాళీల్లో” సంతకం పెట్టించి, ఆ బాంకాయన దగ్గరకి తీరా వెళ్తే, ఆ కాగితాలన్నీ తిరగేసి, ఇందులో ” సాక్షి” సంతకం లేదు పొమ్మన్నాడు. మళ్ళీ ఇదేం గొడవరా బాబూ అనుకుని అడిగాను, ఎవరిదైనా పరవా లేదా అని. ఫరవాలేదూ, కానీ ఆ సంతకం పెట్టిన వాడి పేరూ, ఎడ్రసూ ముఖ్యం అన్నారు.మళ్ళీ మొదలూ.. ఆ “సాక్షి” కోసం. ఈరోజుల్లో స్టాంపు పేపర్లమీద సాక్షి సంతకాలు పెట్టమంటే ఎవరికైనా భయమే, ఏం కొంప మునుగుతుందేమో అని! అంతదాకా ఎందుకూ.. నేనైతే సంతకం పెట్టను..అలాటిది నాకు సంతకం పెట్టేవాడెక్కడ దొరుకుతాడూ, అయినా ఆ “సాక్షి” సంతకం లేకపోతే నా పనీ పూర్తవదూ.. అప్పుడప్పుడు మందులూ, మాకులూ తీసికునే మెడికల్ షాపతనిదగ్గరకు వెళ్ళి బాబ్బాబు కొద్దిగా సాక్షి సంతకం పెట్టూ అని అడగ్గానే, మరీ నా “శీలం” శంకించకుండా, ఆ సంతకమేదో పెట్టేయగా, ఆ కాగితాలు తీసికెళ్ళి ఆ బాంకాయనకిచ్చొచ్చాను.రేపు శలవూ.. ఎల్లుండొచ్చి తీసికెళ్ళూ అన్నారు.. ఇంకేమీ గొడవుండదనే అనుకుందాము… ఇదండీ వెరసి 550 రూపాయల ఖర్చూ, తిరుగుడూ… అ బాంకువాళ్ళిచ్చే నెలసరి వడ్డీ కంటే ఎక్కువే మరి..
Moral …. It is economical not lose valuable documents….

    ఈ మధ్యన మా అబ్బాయి హరీష్ ప్రతీ రోజూ పేపర్లలోకి వచ్చేస్తున్నాడు…Workshop for parents, Tenderleaves Workshop

    ఇవన్నీ ఇలా ఉండగా, ఈవేళ మహర్నవమి అని, ఇంటావిడ వడలు చేసింది, నైవేద్యానికి.. ఇప్పుడే నాలిగింటికి ఒకటి నోట్లో వేసికుని.. ఏవండీ మినప్పప్పులో కానీ రాళ్ళేమైనా తగిలాయా… అయినా “పంటికింద రాయి మీకేం తెలుస్తుందిలెండీ...” అంటూ..మళ్ళీ ఆ మాటెందుకో.. ఏమిటో ఇలా ఉన్నారు ఇంట్లోవాళ్ళుకూడా…..

Advertisements

2 Responses

  1. నేను చాలా కాలం కితమే ఇటువంటి కాగితాలన్నీ ఒక ఫయిల్లో వేసుకోండయ్యా! ఇంటావిడకి పూర్తి వివరాలు చెప్పండి సుమా అని నెట్టీ నోరూ కొట్టుకుచెప్పేనండీ! ఆయ్!! గురువుగారూ స్వానుభవం ఐతే కాని తత్వం వంటపట్టదు. 🙂

    Like

  2. శర్మగారూ,

    ఈ విషయంలో ఇప్పటికే తల వాచిపోయింది మాస్టారూ.. మళ్ళీ మీరూనా.. ఏమిటో అందరూ చివాట్లేసేవారే…( సరదాకి..)

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: