బాతాఖాని-లక్ష్మి ఫణి కబుర్లు–OLYMPICS


    మా అబ్బాయి హరీష్ ఒలింపిక్స్ సందర్భంగా టెండర్ లీవ్స్ తరపున ఒక కార్యక్రమం ఆన్ లైన్ లో ఒక కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నాడు. వివరాలు ఇక్కడ చూడండి…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: