బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–తిన్న తిండరక్క చేసే పనులు…


Indian ExpressIndian Express2

ఈవేళ్టి Indian Express లో వచ్చిన ఒక వార్త, పైన నీలంరంగులో ఇచ్చాను. ఓ నొక్కు నొక్కితే చదవగలరు. ఒక విషయం అర్ధం కాదు. ఏదో ఉద్యోగంలో ఉన్నాడు కాబట్టి, జరిగిన సంఘటనికి బోల్డు కోపం తెచ్చేసికుని, ఆయనెవరో జనరల్ మేనెజర్ ని సస్పెండు చేసేశారుట. ఈ సి.ఎం.డి గారు రిటైరయిన తరువాత, ఈయన మొహం ఎవడైనా చూస్తాడంటారా? బ్రతికున్నన్ని రోజులూ అందరితోనూ సఖ్యతగా ఉండక, ఇదేం చిత్రమండి బాబూ….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: