బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–‘ అతిరుద్ర మహాయజ్ఞం ‘


AthiRudraMahaYajnam_Schedule

అమెరికా లో ఉండే మా స్నేహితుడొకరు ఈ క్రింది మెయిల్ పంపారు.ఆసక్తి ఉన్న ప్రతీవారూ, ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించ ప్రార్ధన…ఆయన పంపిన మెయిలూ, బ్రోచరూ ఈ టపాతో జత పరుస్తున్నాను. ఆ కార్యక్రమం ఈవేళ సాయంత్రమే.ఇంటర్నెట్ ఎలాగూ ఉంది, ఆ కార్యక్రమేదో చూస్తే మనకీ పుణ్యమూ పురుషార్ధమూనూ, ఏమంటారు?

ఈ రోజు ముఖ్యంగా మీకు మెయిలు పంపించడానికి కారణం ఏమిటంటే, ఇక్కడ మాకు దగ్గరలో ఉన్న గుడిలో రేపటినుంచి (అంటే ఇండియా టైమ్ బుధవారం సాయంత్రం నుంచి), ఆరు రోజుల పాటు “అతిరుద్ర మహాయజ్ఞం” చేస్తున్నారు. ఇంటర్నెట్లో ప్రత్యక్షప్రసారం (http://www.athirudram.us/live-webcast) కూడా ఏర్పాటు చేసారు. మీకు ఇలాటివి చాలా ఇష్టం కదా! అందుకే మీ చెవిలో ఒక మాటవేద్దాం అని రాస్తున్నాను. వీలైతే తప్పక చూడండి. మెయిలుతో పాటు బ్రోచర్ కూడా జతపరుస్తున్నాను. ఇక్కడి టైమ్ ఇండియాకంటే పన్నెండున్నర గంటలు వెనుక అని గమనించగలరు. క్రింది వెబ్ సైట్ లో ఈ కార్యక్రమ వివరాలు ఉన్నాయి....

http://www.athirudram.us/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: