బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–ఇంటర్వెల్…

ఈవేళ బయలుదేరి, హైదరాబాదూ, బాపట్లా వెళ్ళి, తిరిగి 16 వ తేదికి వస్తాను. అక్కడికేదో మీరందరూ నన్ను మిస్ అవుతారని కాదూ, ఊరికే అలా అనుకుంటే అదో ‘తుత్తీ ‘! మరిన్ని ఎన్నెన్నో కబుర్లతో, పునర్దర్శనం 16 వ తేదీన.. అమ్మయ్య ఓ గొడవొదిలిందని అందరూ సంతోషిస్తున్నారు కదూ…

%d bloggers like this: