బాతాఖాని-లక్ష్మి ఫణి కబుర్లు- నా తప్పేమీ లేదు….


,ఏదో మా అన్నయ్యగారి అమ్మాయి పంపింది కదా, ఫరవాలేదూ , మరీ మనల్నేం అనడంలేదు కదా అని మీతో పంచుకుంటున్నాను. నా తప్పేమీ లేదు, నన్ను కోప్పడకండి !

EATING OUT
M When the bill arrives, the guys will each throw in $20, even though it’s only for $32.50. None of them will have anything smaller and none will actually admit they want change back.
W When the girls get their bill, out come the pocket calculators.

MONEY
M A man will pay $2 for a $1 item he needs.
W A woman will pay $1 for a $2 item that she doesn’t need but it’s on sale.

BATHROOMS
M A man has six items in his bathroom: toothbrush and toothpaste, shaving cream, razor, a bar of soap, and a towel.
W The average number of items in the typical woman’s bathroom is 337. A man would not be able to identify more than 20 of these items.

ARGUMENTS
M A woman has the last word in any argument.
W Anything a man says after that is the beginning of a new argument.

FUTURE
M A woman worries about the future until she gets a husband.
W A man never worries about the future until he gets a wife.

SUCCESS
M A successful man is one who makes more money than his wife can spend.
W A successful woman is one who can find such a man.

MARRIAGE
M A woman marries a man expecting he will change, but he doesn’t.
W A man marries a woman expecting that she won’t change, but she does.

DRESSING UP
M A woman will dress up to go shopping, water the plants, empty the trash, answer the phone, read a book, and get the mail.
W A man will dress up for weddings and funerals.

OFFSPRING
M Ah, children. A woman knows all about her children. She knows about dentist appointments and romances, best friends, favorite foods, secret fears and hopes and dreams.
W A man is vaguely aware of some short people living in the house.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: