బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లుఒకే రోజున తెలుగు మీడియాలో మా ఇంటావిడా, మా కోడలు శిరీషా, మా అబ్బాయి ప్రారంభించిన గ్రంధాలయం గురించీ రావడం, బాగానే ఉందండోయ్ !!!

%d bloggers like this: