బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–హాస్యబ్రహ్మ


epaper-sakshi-com

హాస్యబ్రహ్మ శ్రీ భమిడిపాటి కామేశ్వరరావుగారి తో ఇంటిపేరు పంచుకోవడం, నేను చేసికున్న అదృష్టాలలో ఒకటి.

One Response

  1. please pardon my ignorance.Who’s bhamidipati kameswara rao garu ?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: