బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


epaper-indianexpress-com

ఇలాటి మందేదో త్వరలో వస్తే అందరూ సుఖ పడతారు.

శ్రీ శ్రీనివాస బాబు తన ‘రచన’ బ్లాగ్గులో ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రయత్నించాను.ఇదివరకటిలాగ పి.డి.ఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసికోవడం గొడవా లేకుండా, హాయిగా లింకు పెట్టేస్తే చాలు.రెడీ మేడ్ ఫుడ్స్ లాగ ,పి.డి.ఎఫ్ రెడీ అయిపోయింది. శ్రీనివాసూ, ధన్యవాదాలు.ఇలాటి ఇంకొన్ని కిటుకులు చెప్తే, నాలాటివారు సుఖ పడతారు.

Advertisements

One Response

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: