బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు

epaper-indianexpress-com

ఇలాటి మందేదో త్వరలో వస్తే అందరూ సుఖ పడతారు.

శ్రీ శ్రీనివాస బాబు తన ‘రచన’ బ్లాగ్గులో ఇచ్చిన ప్రకారం ప్రయత్నించాను.ఇదివరకటిలాగ పి.డి.ఎఫ్ డౌన్లోడ్ చేసికోవడం గొడవా లేకుండా, హాయిగా లింకు పెట్టేస్తే చాలు.రెడీ మేడ్ ఫుడ్స్ లాగ ,పి.డి.ఎఫ్ రెడీ అయిపోయింది. శ్రీనివాసూ, ధన్యవాదాలు.ఇలాటి ఇంకొన్ని కిటుకులు చెప్తే, నాలాటివారు సుఖ పడతారు.

%d bloggers like this: