బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-ఆప్త మిత్రులు


రాజమండ్రి లో ఉన్నప్పుడు నాకు ప్రాప్తించిన అదృష్టాలలో శ్రీ అప్పారావు (సురేఖ) గారితో పరిచయం. వారింటికి వెళ్తే సమయం ఎలా గడిచిపోతుందో తెలియదు.ఆయన గురించి ‘ఈనాడు’ 20/02/2010 తూ.గో.జి ఎడిషన్ లో వచ్చిన వార్త. ఇలాటివారితో మాకు పరిచయం ఉండడం వలన, మా అంతస్థు కూడా పెరిగిపోయిందోచ్చ్ !
Sri Appa Rao

Read it here

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: