బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-రమేష్ నాయుడు గారు

Listen here

చందమామ మీద ఎన్నెన్నో పాటలు వచ్చాయి.కానీ 1957/58 అనుకుంటా, ‘మనోరమ’ చిత్రం లోని పాట ఓ ఆణిముత్యం. విని ఆనందించండి.

బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-సమాజసేవ

ప్రస్తుత ప్రపంచం లో ‘స్థితిమంతులు’ వాళ్ళ పిల్లల్ని చూసుకోవడానికి, క్రెచ్ కి పంపుతూంటారు.వాళ్ళు 2000 రూపాయలనుండి మొదలెట్టి,వసూలు చేస్తారు.పనిలోకి వెళ్ళే తల్లులకి ఏ ఆదాయవర్గం వారికైనా ఈ అవసరం ఉంటూనేఉంటుంది. ఈ బామ్మగారిని చూడండి.

Read it here

%d bloggers like this: