బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-స్వర్ణయుగ దిగ్గజాలు

తెలుగు చిత్రసీమ లో ఎందరో మహానుభావులు ఉన్నారు. వారు నిర్మించిన చిత్రాలు ఇప్పటికీ ఆణిముత్యాలే. ఆ స్వర్ణయుగానికి చెందిన దిగ్గజాలగురించి ఈ రోజు ‘వార్త’ పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసాన్ని చదివి ఆనందించండి.
Read it here

%d bloggers like this: