బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-గో.పి.

మన ‘ఫార్మర్.సి.ఈ.ఓ ‘ గారు ఇచ్చిన ప్రకటన నేను నా బ్లాగ్గులో పెడితే, మిత్రులు శ్రీ అప్పారావు గారూ, శ్రీ ‘అనామకుడు’ గారూ , నన్ను కొద్దిగా కోప్పడ్డారు!శ్రీ నారా వారు చెప్పిందాంట్లో తప్పేమిటీ అని.ఈ వేళ పేపర్లో, ఆ ప్రకటన మీద తెలుగు దేశం నాయకుల స్పందన చూడండి.
Read it here

%d bloggers like this: