బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–కోనసీమ మీద వ్యాసం


konaseema page 1konaseema2

పుట్టి పెరిగింది కోనసీమలో అయినా ఆ ప్రాంతాన్ని ఇంత అందమైన పదాలలో ఇంకా అందంగా చూపించొచ్చని ‘సాక్షి’ లో వ్రాసిన శ్రీ పూడూరి రాజిరెడ్డిగారు నిరూపించారు. చాలా థాంక్స్.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: