బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి కబుర్లు–కోనసీమ మీద వ్యాసం

konaseema page 1konaseema2

పుట్టి పెరిగింది కోనసీమలో అయినా ఆ ప్రాంతాన్ని ఇంత అందమైన పదాలలో ఇంకా అందంగా చూపించొచ్చని ‘సాక్షి’ లో వ్రాసిన శ్రీ పూడూరి రాజిరెడ్డిగారు నిరూపించారు. చాలా థాంక్స్.

%d bloggers like this: