బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు


Train Timings

ఏదో వ్రాయాలని రాసేయడమే కానీ, ఈ పైన ఉన్నదాంట్లో తప్పేమిటో తెలియడం లేదు. పై బోర్డ్ లో రైళ్ళు రావలసిన టైము వ్రాశారు. క్రింద బోర్డ్ లో అవి యాక్చుఅల్ గా వచ్చే టైము వ్రాశారు.ఇది ఆ చదివిన ‘విలేఖరి’కి అర్ధం అవకపోతే రైల్వే వాళ్ళ తప్పు కాదుకదా !!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: