బాతాఖాని-లక్ష్మిఫణి కబుర్లు-సుందర కోనసీమ దుస్థితి


Konaseema

ఒకానొకప్పటి అందాల కోనసీమ ప్రస్తుత పరిస్థితి చూస్తే కడుపు తరుక్కుపోతూంది.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: