బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–ఈ పధ్ధతి బాగుంది


novel method

నిజమే కదండీ, ఈ పధ్ధతి మహబాగ్గా ఉంది.మరచిపోవడానికి ఆస్కారమే లేదు. ఇదివరకటి రోజుల్లో ” మీ పెద్దాడి పెళ్ళి ఎప్పుడయిందీ ” అంటే ” అప్పుడు గోదావరి పుష్కరాల ముందర అయిందే ” అనేవారు కానీ, సరైన తేదీ చెప్పలేకపోయేవారు.పైన సూచించిన పధ్ధతిలో , మన ఇంటికి వచ్చేవారికి కూడా తెలుస్తుంది !!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: