బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–అంతులేని కథ

saakshi rjy

   పేపర్లలో ప్రతీ రోజూ ఎక్కడో అక్కడ ఇలాటి వార్తలు చదువుతూంటాము. ఎన్నిసార్లు జనం మోసపోయినా ఈ కథ పునరావృతం అవుతూనే ఉంటుంది. చదువుకోని వారి సంగతి సరే, వారు ఇలాటి మోసాల్లో చిక్కుకోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ. 30-40 ఏళ్ళు గవర్నమెంటు లో సర్వీసు చేసినవారు కూడా ఈ మోసపోయిన వ్యక్తుల్లో ఉన్నారంటే చాలా సిగ్గు పడే విషయం. ప్రస్తుత సమాచార మాధ్యమాల్లో వీటి గురించి ఎన్నెన్నో వార్తలు చదువుతూనే ఉంటాము. అస్సలు లక్ష రూపాయల మీద నెలకి ఆరు వేలు వడ్డీ ఇస్తామంటే ఎలా నమ్ముతారో భగవంతుడికే తెలియాలి.ఇలాటి వాటిలో చాలా మంది ఇంకోడికి తెలియకుండా, చేరుతారు.ఎవడికి వాడే ఒక్కరోజు లో లక్షాధికారి అయిపోదామని. తీరా వాడు జెండా ఎత్తేసేటప్పడికి అందరూ భోరుమని ఏడుపులూ, రాగాలూ. గవర్నమెంట్ ఏమీ యాక్షన్ తీసికోవడం లేదని. జేరేటప్పుడు ప్రభుత్వానికి చెప్పే చేరేడా? ఆ వచ్చిన డబ్బు మీద అసలు టాక్స్ కట్టే ఉద్దేశ్యం ఉందా ? ఇదిగో ఇలాటి ” బక్రా” లు ఉన్నంత కాలం ” నాగేశ్వర శ్రీనివాసరావులు” ” మజా” చేస్తూనే ఉంటారు.

%d bloggers like this: