బాతాఖానీ-లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు -Three chiefs of The Armed Forces


IMG_0594IMG_0595IMG_0596IMG_0597IMG_0598IMG_0599

     1965 -70 లలో మన రక్షాదళాధిపతుల నుండి వచ్చిన ప్రత్యుత్తరాలు, మీతో పంచుకుంటున్నాను.

3 Responses

  1. Just install Add-Telugu widget button on your blog. Then u can easily submit your pages to all top Telugu Social bookmarking and networking sites.

    Telugu bookmarking and social networking sites gives more visitors and great traffic to your blog.

    Click here for Install Add-Telugu widget

    Like

  2. Lovely DOs. Congratulations.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: