బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు -Immortal Cricket Commentators.

IMG_0526IMG_0528IMG_0531

    పైన పెట్టిన ఉత్తరాలు నాకు, బి.బి.సి, ఏ.బి.సి లలో క్రికెట్ కామెంటరీలు ఇచ్చిన ఉద్దండులవి. ఆ రోజుల్లో ఇప్పటిలాగ టీ.వీ లు ఉండేవి కావు. రేడియో లే దిక్కు.ఈ పైన చెప్పిన వారి కామేంటరీలు వినడం ఒక అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను.

Brian Johnson, who could turn a boring 3 hours lost to rain into great listening

John Arlot – Same as above

Alan McGilvray – who made you think you were at the game watching it, and originnaly did the broadcasts in Oz, off telegrams and used a pencil and coconut shell to mimick the sound of the ball hiting the bat.

%d bloggers like this: