బాతాఖానీ–లక్ష్మిఫణి ఖబుర్లు–Melville De Mello

IMG_0522IMG_0523

    నాకు 1963 నుండీ సెలిబ్రైటీస్ కి ఉత్తరాలు వ్రాయడం ఒక అలవాటు. ఈ అలవాటు మా పెద్దన్నయ్యగారినుండి వచ్చింది. ఆయన దగ్గర భారతదేశంలో ఉన్న ప్రతీ రాజకీయనాయకుడి వద్దనుండీ వచ్చిన ఉత్తరాలు ఉండేవి. దురదృష్టవశాత్తూ, అవేమీ ఇప్పుడు లేవు. నేను మాత్రం నాకు వచ్చిన ఉత్తరాలన్నీ జాగ్రత్త చేశాను. కొన్నింటిని మీ అందరితోనూ పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను.

    ఈ వేళ ఆల్ ఇండియా రేడియో లో ఆ రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ వార్తలు చెప్పే శ్రీ మెల్విల్ డి మెల్లో దగ్గరనుండి నాకు వచ్చిన రెండు ఉత్తరాలు. ఆ తరం వారికి ఈయన గురించి చెప్పఖ్ఖర్లేదు. రాత్రి 9.00 గంటలయ్యిందంటే చాలు, ఆయన చదివే వార్తల కోసం అందరూ వేచి ఉండేవాళ్ళు. ఆయన మహాత్మా గాంధీ అంతిమ యాత్ర కి ఇచ్చిన వ్యాఖ్యానం మన ఆకాశవాణి చరిత్రలో ఒక మచ్చు తునక.

“Melville De Mello was a student of St. George’s College . He did the
Junior Cambridge in 1932 and was admitted into the Military Academy at the
end of the same year. He became a Lieutenant in the 5/2 Punjab regiment,
retired from the Army as a young officer and attached himself to All India
Radio where he surely made his name famous.
Some of his awards are :-(14 are listed ) including a Padma Shri (highly
ranking in the list of Indian Honours)

Melville is the author of the following books:- Story of the Olympics;
Remembered Glory; the Olympics and their Heroes; Researching for
Excellence; The Glory and Decay of Indian Sports; Indigenous Games and
Martial Arts of India (1987)

Melville expired in 1989 having attained his 76th year.”

We remember Melville de Mellow well and his broadcasts(Gandhi’s funeral was
one of the epics of his broadcasting)

%d bloggers like this: