బాతాఖానీ–తెరవెనుక(లక్ష్మిఫణి)ఖబుర్లు–వరలక్ష్మివ్రతం

IMG_0376b

ప్రతీ ఏడాదీ చేసినట్లుగానే ప్రొద్దుటే 8.00 గంటలకల్లా మొత్తం 9 పిండివంటలూ చేసి వరలక్ష్మిపూజ విజయవంతంగా పూర్తిచేసింది మా ఇంటావిడ-చి.సౌ.సూర్యలక్ష్మి–గాడ్ బ్లెస్ హెర్.

%d bloggers like this: