బాతాఖానీ–తెరవెనుక(లక్ష్మిఫణి) ఖబుర్లు–హూష్ కాకి

D29637532

మనం చిన్నపిల్లల్ని ఊరుకోపెట్టడానికి, ” హూష్ కాకి ఎత్తుకు పోయిందీ” అంటాము. ఇక్కడ నిజంగానే కాకి ఎత్తుకుపోయింది!! ఈ నాటి సాక్షి లో వార్త.

%d bloggers like this: